Төсөв

0
56
Говь-Сүмбэр аймгийн ШШАлба
Томилолтын зардлын задаргаа
Өссөн дүнгээр
Ажилчдын нэрс Цол зэрэг Албан тушаал Томилолтын хоног Томилолтын зардал
Ц.Мөнхбат Хошууч Албаны дарга 13 332000
Г.Мөнхсайхан Дэслэгч Ахлах шинжээч 6 210000
Л.Жаргалтогтох Дэслэгч Шинжээч эмч 2 62000
З.Эрдэнэбат Дэд ахлагч Гарын хээний санч 7 184000
Б.Бадамгарав Дэд ахлагч Нягтлан бодогч 5 110000
Э.Баянмөнх Дадлагажигч Нягтлан бодогч 8 188000
Нийт дүн 41 1086000
Жагсаалт гаргасан ня-бо:                                                       Э.Баянмөнх
2013 он 05 сар 31 өдөр