Албан даалгавар

АЛБАН ДААЛГАВАР

Төлөвлөгөөний нэр Хавсаргасан файл
   Засгийн газрын “Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” 2017 оны 01 дүгээр албан даалгаврыг 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө ТАТАХ
   “Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” Монгол улсын засгийн газрын 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 258 дугаар тогтоолыг 2020 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө ТАТАХ
   Монгол улсын Засгийн газрын  2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг 2020 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө ТАТАХ
   Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2020 оны төлөвлөгөө ТАТАХ