Монгол улсын хууль тогтоомж

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

Эрх зүйн актын нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Монгол Улсын хууль

1

Үндсэн хууль 1992.01.13 ТАТАХ

2

Шүүхийн шинжилгээний тухай хууль 2009.12.03 ТАТАХ

3

Иргэний хууль 2002.01.10 ТАТАХ

4

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль 2002.01.10 ТАТАХ

5

Төрийн албаны тухай хууль/Шинэчилсэн найруулга/ 2017.12.07 ТАТАХ

6

Авлигын эсрэг хууль

2006.07.06

ТАТАХ

7

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2012.01.19

ТАТАХ

8

Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай

1994.06.13

ТАТАХ

9

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1999.05.14

ТАТАХ

10 Шилэн дансний тухай хууль 2014.07.01 ТАТАХ
11 Төсвийн тухай 2011.12.23 ТАТАХ
12 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 2001.11.13 ТАТАХ
13 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай 2015.08.07 ТАТАХ
14 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай  2011.06.06 ТАТАХ
15 Цагдаагийн албаны тухай 2017.03.02 ТАТАХ
16 Эрүүгийн хууль 2015.12.03 ТАТАХ
17 Зөрчлийн тухай хууль 2017.05.11 ТАТАХ
 18 Зөрчил шалган шийдвэрлэх  тухай хууль  – 2017.05.18 ТАТАХ
 19 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх  тухай хууль 2017.05.18 ТАТАХ
20 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008.05.22 ТАТАХ
 21 Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 ТАТАХ
 22 Хөгжлийн бэхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль 2016.02.05 ТАТАХ
23 Гамшгаас хамгаалах тухай 2017.02.02 ТАТАХ
24 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай НҮБ-ийн конвенц 2011 ТАТАХ