Засгийн газрын тогтоол

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

Эрх зүйн актын нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол
1 Шинжилгээнд зориулан авсан хэв загвар, дээжийн хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим 267 2019.06.28 ТАТАХ
2 Төрийн албан хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам 6 2019.01.09 ТАТАХ
3 Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 7 2019.01.09 ТАТАХ
4 Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 8 2019.01.09 ТАТАХ
5 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам 9 2019.01.09 ТАТАХ
6 Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам 36 2019.01.23 ТАТАХ
7 Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам 37 2019.01.23 ТАТАХ
8 Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам 38 2019.01.23 ТАТАХ
9 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, оролцоо, хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр 321 2017 ТАТАХ
10 ”Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам” A-89 2017.03.15 ТАТАХ
11 Үл хөдлөх хөрөнгийг балансаас балансад шилжүүлэх тухай 479 2015.12.07 ТАТАХ
12 Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журам 348 2015.08.31 ТАТАХ
13 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтанд албан ажлын онцгой нөхцлийн нэмэгдэл олгох журам 85 2012.03.21 ТАТАХ
14 Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын ажилтны дүрэмт хувцас хэрэглэх, цол олгох журам 125 2010.05.26 ТАТАХ
15 Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 143 2009.05.14 ТАТАХ
16 Зарим цогцос оршуулах журам 28 2009.01.28 ТАТАХ
17 Монгол улсын засгийн газрын тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 19 2009.01.21 ТАТАХ
18 Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, захирагчийн ажлын албаны бүтцийг батлах тухай 68 2008.12.24 ТАТАХ
19 Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын бүтцийг шинэчлэн тогтоох тухай 67 2008.12.24 ТАТАХ
20 Шүүхийн шинжилгээний алба байгуулах тухай 270 2007.10.17 ТАТАХ
21 Шүүхийн шинжилгээний үндэсний төв байгуулах тухай 63 2005.03.23 ТАТАХ