БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

 

ШША-ны дарга, Цагдаагийн хурандаа Д.Цэдэвсүрэн ШША-ны криминалистикийн шинжээч, Цагдаагийн дэслэгч Э.Билгүүн ШША-ны криминалистикийн шинжээч, Цагдаагийн ахмад  З.Эрдэнэбат ШША-ны Тэргүүлэх зэргийн шинжээч эмч, Цагдаагийн ахмад Л.Жаргалтогтох ШША-ны шинжээч эмч, Цагдаагийн дэслэгч Б.Сэргэлэн ШША-ны нягтлан бодогч, Цагдаагийн дэслэгч Ж.Ууганцэцэг ШША-ны туслах ажилтан, Цагдаагийн дэд ахлагч У.Батбаяр