Зорилт

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ

  • Шүүхийн шинжилгээ явуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, шинжээч, мэргэжилтний эрх зүйн байдлыг улам тодорхой болгох;
  • Шүүхийн шинжилгээ явуулах үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулж, шинжилгээг үр дүнтэй, хүртээмжтэй болгох;
  • Шүүхийн шинжилгээний арга зүйг тодорхой болгож, шинжээчийн дүгнэлтийн нотолгооны ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх;
  • Шинжилгээний лабораториудыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн, дэвшилтэт техник төхөөрөмжөөр тоноглож, хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн, шуурхай, найдвартай байдлыг хангасан орчныг бүрдүүлэх;
  • Судалгаанд суурилсан хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, шинжээч, мэргэжилтнүүдийн чадварлаг баг бүрдүүлэх;

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГААС
2020 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ:

   Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн шинжилгээний лабораториуд болон техник, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, шинжээч мэргэжилтнүүдийн сургалтыг шинэ шатанд гаргаж, шинжээчийн ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг дээшлүүлж, үзлэг, шинжилгээ нэг бүрийг чанартай, алдаагүй хийж, шинжээчийн бие даасан хараат бус байдлыг ханган ажиллана.