Зорилт

ТЭРГҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ

  • Шүүхийн шинжилгээ явуулах эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, шинжээч, мэргэжилтний эрх зүйн байдлыг улам тодорхой болгох;
  • Шүүхийн шинжилгээ явуулах үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг сайжруулж, шинжилгээг үр дүнтэй, хүртээмжтэй болгох;
  • Шүүхийн шинжилгээний арга зүйг тодорхой болгож, шинжээчийн дүгнэлтийн нотолгооны ач холбогдлыг нэмэгдүүлэх;
  • Шинжилгээний лабораториудыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн, дэвшилтэт техник төхөөрөмжөөр тоноглож, хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн, шуурхай, найдвартай байдлыг хангасан орчныг бүрдүүлэх;
  • Судалгаанд суурилсан хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, шинжээч, мэргэжилтнүүдийн чадварлаг баг бүрдүүлэх;

Байгууллагын зорилт

  • Байгууллагын ажил үйлчилгээний чанарын түвшинг нэмэгдүүлж, цахим шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх
  • Үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, бүх шатны удирдлагын манлайллыг дээшлүүлэх
  • Сургалтын чанарыг сайжруулж, албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг ахиулах
  • Албаны шуурхай бэлэн байдлыг хангаж, сахилга, ёс зүйг төлөвшүүлэх