Шинжилгээ хийлгэх

       ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ

         Шүүх шинжилгээ хийх үндэслэл нь Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулинд зааснаар шүүгчийн захирамж, шүүх, прокурор, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн тогтоол, төрийн эрх бүхий байгууллагын шинжилгээ хийлгэх тухай хүсэлт байна.